Goshintai e Futatabi 御神体へ再び Transcription

Your Name 君の名は。

Goshintai e Futatabi 御神体へ再び